• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
 • Fax: +84-(0)203.3826137
 • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
 • 1. Luồng Sông Chanh
  •          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Sông Chanh - Quảng Ninh do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 23 tháng 8 năm 2017.

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Chanh (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

             1. Đoạn luồng tiếp nối từ phao 21 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đến thượng lưu phao số 6 khoảng 300m: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 2,3m (âm hai mét ba).

             2. Đoạn luồng từ thượng lưu phao số 6 khoảng 600m đến phao số 16: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80 m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,9 m (âm một mét chín).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Sông Chanh đi đúng tuyến luồng theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

 • 2. Luồng Vạn Gia
  • Là tuyến luồng hàng hải từ vị trí đón trả hoa tiêu đến Khu neo chuyển tải Vạn Gia

   Tên luồng

   Thông số luồng thiết kế

   Độ sâu
   hiện tại

   Bán kính cong nhỏ nhất

   Số báo hiệu

   Dài (km)

   Rộng (m)

   Độ sâu (m)

   Mái dốc

   Phao

   Tiêu

   Vạn Gia

   9.2

                

   từ hạ lưu phao P1-300m đến phao 11

   9.2

   120

      

   -5.7

   750

   10

   1

    

 • 3. Luồng Cẩm Phả
  • 1. Luồng tàu:

   - Đoạn luồng từ phao số 1 đến phao số 18, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -10,6m (âm mười mét sáu);

   - Đoạn luồng từ phao số 19 đến cảng Cẩm Phả, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -7,4m (âm bảy mét tư); Chất đáy đoạn luồng này là đá.

   Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -7,2m đến -7,3m về phía biên trái luồng, chiều dài khoảng 200m, tâm dải cạn nằm cách phao số 23 khoảng 470m về phía hạ lưu, bề rộng lớn nhất lấn vào luồng khoảng 5,0m;

   2. Vùng quay tàu:

   Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính quay trở 200m, tâm vùng quay  có toạ độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   21°01'31.2"

   107°22'21.2"

   21°01'27.6"

   107°22'27.9"

   Độ sâu đạt: -7,2m (âm bảy mét hai)

    

 • 4. Luồng Hòn Gai - Cái Lân
  •           Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 27 tháng 9 năm 2017. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

             1. Đoạn luồng từ Hòn Bài đến Hòn Pháo Ngoài: Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 240m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt : -12,8m (âm mười hai mét tám).

             2. Đoạn luồng từ Hòn Pháo Ngoài đến Hòn Một: Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt : -12,1m (âm mười hai mét mốt).

   3. Đoạn luồng từ Hòn Một đến hết bến số 2 cảng Cái Lân: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,6m (âm chín mét sáu).

   Lưu ý: Dải cạn tại khu vực giữa bến số 2 và số 3 cảng Cái Lân, có độ sâu hạn chế từ -7,2m đến -9,5m nằm về phía biên phải luồng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

             4. Đoạn luồng từ bến số 2 đến hết bến số 1 cảng Cái Lân: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải có chiều rộng thay đổi 130÷70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -8,8m (âm tám mét tám).

             5. Vùng quay tàu trước bến 5, 6, 7: Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R=175m, tâm vũng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN2000

   Hệ WGS84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   20°58'38,1"

   107°03'10,4"

   20°58'34,5"

   107°03'17,1"

   Độ sâu đạt: -9,5 m (âm chín mét rưỡi).

    HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

             Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hòn Gai - Cái Lân đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

   http://vms-north.vn/baodam/upload/images/TBHH/TBHH2017/273-QuangNinh.jpg