• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: 18-11-87
 HOA NAM 08 (SB)
 HOANG HUNG 18
 NAM THANH 35
 PHU AN 168
 THAI HA 18 (SB)
Cảng B12
Cầu 40000DWT: LONG PHU 10
Cầu 500DWT: BC 09 (SB)
Cảng Cái Lân
Cầu 1: PULAU GALEN
Cầu 2: HUNG MANH 09
 MELATI 5
Cầu 5: STAR PLANET
Cầu 6: MEDI HONG KONG
Cầu 7: MARITIME PROSPERITY
Cảng PVOIL
Cửa Lục
Đóng tàu HL
Cầu sửa chữa: PSV552045
 TRUNG THAO 36 - BLC
Hạ Long 1
Hạ Long 2
Hạ Long 3
HL3-1: OSAKANA
HL3-4: SHENG LE A
HL3-5: VINASHIP STAR (ETD:NN)
Hòn Gai 1
Hòn Gai 2
Hòn Gai 3
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-1: HOA BINH 54 (ETD:NN)
Hòn Miều 1
Hòn Miều 2
Hòn Pháo
HP4: PORT HAINAN
Xi măng Hạ Long
Cầu Clinker - XMHL: BICH THANH 28
 HAI MINH 26
 QUANG VINH 68
Cầu XM - XMHL: GIA THANH 36
Xi măng Thăng Long
Cầu Clinker - XMTL: NGUYEN NAM KHANH 168
 PHUONG DONG 568
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
CAU 15.000 DWT: THINH LONG 36
Bến cảng than Cẩm Phả
Bến phao
ITC-03: NORD COLUMBIA
ITC-04: HONG DE
Khu neo Cặp Tiên
CT1: HOP PHAT 36
 VIET HUNG 26 (SB)
CT2: NAM VIET 18 (SB)
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-11: HOA YEN 02 (SB)
CO1-15: VIET THUAN 568 (SB)
CO1-2: ABDULLAH
CO1-4: QUANG VINH DIAMOND
CO1-5: VIET THUAN 168 (SB)
CO1-6: HAI NAM 79
CO1-7: VISSAI VCT 05
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-10: CONG THANH 07 (SB)
CO2-11: QUANG VINH 88 (SB)
CO2-12: EVER SUNNY
CO2-13: HA NGOC 09
CO2-14: VTT 08 (SB)
CO2-15: VU GIA 05
CO2-16: DAI NGHIA 09
CO2-17: MINH HANG 36 (SB)
CO2-18: HUNG KHANH 10 (SB)
CO2-19: VINACOMIN 07
CO2-2: TUAN MINH (SB)
CO2-20: QN-6038 (SB)
CO2-22: HAI DAT 68
CO2-23: NĐ2688 (SB)
 VU GIA 15
CO2-5: DONG BAC 22-05 (SB)
CO2-9: VIET THUAN 235-03
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-1: TAN BINH 234
HN1-4: BULK PARAISO
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-1: OCEAN HARMONY
HN2-10: ITHACA STOCKHOLM
HN2-11: XIANG HAI
HN2-2: ZORINA
HN2-3: TAN BINH 134
HN2-5: PACIFIC PRIDE
HN2-6: VIET THUAN STAR
HN2-7: MY AN (CĐTT: THAILAND)
HN2-9: RUI NING 7
TL HN2-4: AMOY DREAM
Khu neo Hòn Ót
HO2: MY VUONG (CĐTT: ILOILO-PHILIPPINES)
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu tàu Nosco: PVT-HN
 SOUTH STAR
 VIETSUN FORTUNE
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà